Wat is Ergotherapie
en Klinische orthopedagogiek?

Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedische discipline die zicht richt op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die omwille van allerlei omstandigheden moeilijkheden ondervinden.

Alleen weet niet iedereen wat een ergotherapeut doet. De meeste mensen zijn vertrouwd met de werking van een kinesist of logopedist. Een logopedist focust op taalvaardigheid, spraak en taalontwikkeling. Een kinesist gaat eerder functioneel aan de slag.

Een ergotherapeut begeleidt mensen van alle leeftijdsfasen in het terugwinnen, verbeteren en/of in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-, werk- en ontspanningssituaties.

De middelen van de ergotherapeut zijn alle activiteiten/handelingen die de mensen in die situaties kunnen doen, en we gaan samen op zoek naar creatieve manieren om drempels te overwinnen. We focussen op het vergroten van zelfstandigheid om verder te kunnen groeien.

Voor kinderen en jongeren is dit binnen verschillende levensdomeinen: school (vb. schrijven, plannen en organiseren), vrije tijd (vb. gebruik openbaar vervoer, vinden van een hobby op maat, leren fietsen), werken (vb. zoeken van een geschikte vakantiejob, stageplaatsen inlichten en begeleiden) en wonen (vb. aankleden, veter strikken, wassen).

Als ergotherapeut hebben we verschillende rollen die flexibel worden ingezet gedurende het traject: adviseren, begeleiden, behandelen, coachen, communiceren, diagnosticeren, innoveren, onderzoeken en werken aan kwaliteit!

Voor meer informatie over ergotherapie kunt u terecht bij de beroepsvereniging: https://www.ergotherapie.be/NL/

Klinische orthopedagogiek

Als mensen me vragen wat ik doe en ik antwoord “Ik ben klinisch orthopedagoog”, krijg ik vaak als antwoord “Ah, voor de voeten” of “Een wat?”.

Orthopedagogiek is de wetenschapstak die zich buigt over de vraag hoe je kinderen en volwassenen in maatschappelijk kwetsbare situaties kan ondersteunen om volwaardig te participeren in de samenleving. Het gaat hierbij, bijvoorbeeld, over kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking, jongeren met ernstige gedrags- of emotionele problemen en volwassenen met een drugsverslaving.

De bedoeling is steeds om vanuit de context (ouders, leefomgeving, sociaal netwerk, …) samen met de centrale persoon creatief en oplossingsgericht op zoek te gaan naar manieren om zijn/haar leefsituatie en kwaliteit van leven te verbeteren. Orthopedagogiek is dus gericht op het handelen in concrete situaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende ondersteuningsvormen op maat van de persoon en zijn context.

Een orthopedagoog is dus geen psycholoog. Hoewel beide masteropleidingen 5 jaar duren en enigszins gelijklopend zijn, ligt de focus op een andere plaats. Een orthopedagoog focust zich vooral op een persoon binnen een context of een concrete situatie

Op de website van de Vlaamse Vereniging voor Orthopedagogen lezen we:

“Onder de uitoefening van de klinische orthopedagogiek verstaat men het binnen een wetenschappelijk onderbouwd orthopedagogisch referentiekader gewoonlijk verrichten van autonome handelingen die tot doel hebben de preventie, het onderzoeken, het opsporen, het diagnosticeren, het begeleiden en behandelen van opvoedings-, ontwikkelings-, leer-, gedrags- en emotionele problemen en de psychosociale gevolgen ervan bij kinderen, jongeren of volwassenen en hun context.”  (https://vvo.be/aanbod/#deorthopedagoog)

Een orthopedagoog heeft veel verschillende taken in functie van de doelgroep. Zo komt een orthopedagoog in beeld wanneer:

  • Je als ouder merkt dat je steeds weer tegen dezelfde opvoedingsproblemen aanloopt,
  • Het je niet meer lukt om greep op een situatie te krijgen en je hiervoor geen oorzaak kan vinden, of deze oorzaak niet kan wegnemen
  • Wanneer je steeds opnieuw naar diezelfde drugs blijft grijpen omdat er iets je triggert en je in een soort van routine valt,
  • Kinderen met leerproblemen extra ondersteuning nodig hebben,
  • Er contextbegeleiding opgestart moet worden,
  • Mensen na een periode als dakloze of in de gevangenis hun plaats in de maatschappij terug moeten vinden,
  • Mensen met een beperking zichzelf zo goed mogelijk zelfstandig staande willen houden in onze huidige maatschappij,
  • ….

Bron afbeelding: Ugent

Sinds 2016 is de klinische orthopedagogiek als een autonoom gezondheidszorgberoep erkend door de overheid. Dit maakt dat er terugbetalingsmogelijkheden ontstaan, zoals voor psychologen.

Voor extra informatie kunt u terecht bij de beroepsvereniging: https://vvo.be/

© Stable Coaching by HM
Website and design proudly created by Gianni